Regulamin Sklepu

Sklep internetowy CSOP Akcesoria mobilne i internetowe jest prowadzony przez:

CSOP

ul. Konarskiego 18C biuro 2-18

44-100 Gliwice

 

DEFINICJE

Firma CSOP - Przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą CSOP Przemysław Szczukiewicz, zarejestrowane: ul. Kozielska 107/4, 44-121 Gliwice, NIP 657-185-06-28 nr REGON 290999800, w ewidencji CEiDG po numerem I/33/2010.

Sklep Internetowy - strona internetowa działająca pod adresem sklep.csop.pl, prowadzona przez Firmę CSOP.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składająca zamówienia oraz rezerwacje Produktów przy użyciu Sklepu Internetowego.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Firmą CSOP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, pozwalająca na wybieranie produktów, na które Klient chcę złożyć zamówienie lub rezerwację. Przedstawia również ilości oraz ceny produktów wybranych przez Klienta, wraz z możliwymi opcjami dostawy oraz płatności.

Produkt - towar będący przedmiotem zamówienia lub rezerwacji oraz przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Firmą CSOP.

Rezerwacja Produktu – złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy z opcją odbioru osobistego. Złożenie zamówienia Produktu w tym przypadku oznacza wyłącznie jego rezerwacje, celem prawidłowego zawarcia umowy i dokonania odbioru produktu w Siedzibie Firmy. Rezerwacja Produktu zachodzi wyłącznie poprzez wcześniej dobrowolnie wybraną przez Klienta formę odbioru osobistego produktu. Rezerwacją nie jest ofertą zawarcia umowy w rozumieniu KC. Dokonanie Rezerwacji Produktu nie jest zawarciem umowy sprzedaży na odległość, o której mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Firmie CSOP przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Firmy CSOP podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Siedziba Firmy – biuro znajdujące się pod adresem ul. Konarskiego 18C lokal 2-18 w Gliwicach.

Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:

a) zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,

b) zasady zawierania umów przez Klientów z Firmą CSOP,

c) zasady składania zamówień oraz rezerwacji Produktów w Sklepie Internetowym,

d) sposoby dokonywania płatności za zamówienie lub rezerwacje,

e) sposobów realizacji zamówień przez Firmę CSOP,

f) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

g) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów i wszystkich treści zamieszczanych na Sklepie Internetowym (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Firmy CSOP, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Firmy CSOP wyrażoną na piśmie.

3. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym głównie przeglądać pełen asortyment jego produktów oraz składać zamówienia lub rezerwacje na wybrane przez Klienta Produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) telefon.

4. Każdy Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i treść lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobra osobiste Firmy CSOP.

6. Firma CSOP, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień lub rezerwacji przez Klienta na Produkty jest możliwa również bez zarejestrowania swojego konta. Przy użyciu ww. opcji należy podać wszystkie wymagane dane.

8. Firma CSOP stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Firma CSOP wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Firmy CSOP.

10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są przez Podmiot realizujący płatność za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości). 

 

§2 REJESTRACJA

 

1. Celem dokonania bezpłatnej rejestracji w Sklepie Internetowym (stworzenia indywidualnego konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, uzupełniając dane zamawiającego, dane kontaktowe, nazwę i hasło użytkownika oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień lub rezerwacji Klienta.

2. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Sklepie Internetowym, kolejne każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

3. Dokonując rejestracji, a następnie składając zamówienie lub dokonując rezerwacji produktu, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, wykorzystywane w żadnym innym celu jak również nie są udostępniane osobom trzecim. Klient ma w każdej chwili prawo do modyfikacji oraz trwałego usunięcia danych poprzez swoje konto założone w Sklepie Internetowym lub po powiadomieniu obsługi Sklepu Internetowego i zgłoszeniu żądania usunięcia danych. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego, należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres info (at) csop.pl, z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej Klienta.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania nazwy „loginu” i treści hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa to Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta, przy czym hasło stanowi informację poufną do informacji klienta.

 

§3 INFORMACJE O PRODUKTACH

 

1. Wszystkie Informacje o produktach prezentowanych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3. Firma CSOP, zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego umieszczane są w celach przykładowych. Zdjęcia przedstawiają oryginalne produkty według specyfikacji producenta. Opis modelu produktu i jego numer odpowiada specyfikacji podanej przez producenta.

5. Firma CSOP dokłada wszelkich starań dla zachowania poprawności opisów zawartych w Sklepie Internetowym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia.

 

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I REZERWACJI

 

1. W celu złożenia zamówienia lub Rezerwacji Produktów należy:

a) wybrać Produkt, dodać go do Koszyka oraz postępować zgodnie z ścieżką zakupu,

b) wybrać sposób dostawy,

c) wybrać sposób płatności,

d) potwierdzić kwotę do zapłaty poprzez przejście do następnego kroku zgodnie ze ścieżką zakupu,

e) wpisać dane zamawiającego oraz adres dostawy,

f) wpisać dane kontaktowe,

g) jeżeli podczas uzupełniania swoich danych klienta poda nazwe firmy oraz nr NIP – do zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT,

h) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

2. Zamawiany Produkt może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym, przy wyczerpaniu wyżej opisanych w §4 czynności oznacza złożenie Firmie CSOP oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

4. Po złożeniu zamówienia lub rezerwacji, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub podany w czasie składania zamówienia lub rezerwacji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę CSOP zamówienia złożonego przez Klienta.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy CSOP o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej w §4 pkt.1-3 niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.pkt.1.b), kiedy to do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Siedzibie Firmy, zaś złożenie zamówienia produktu oznacza jego Rezerwacje Produktu przez Sklep Internetowy, celem prawidłowego zawarcia umowy i dokonania odbioru produktu w Salonie Sprzedażowym.

6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Firma CSOP potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

7. Zamówiony lub zarezerwowany Produkt dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta podczas finalizacji zamówienia lub odbierany osobiście w Siedzibie Firmy. Ceny wysyłek podane są zawsze przed zatwierdzeniem zamówienia i uzależnione są od wyboru opcji dostawy przez zamawiającego. Płatność przy odbiorze osobistym następuje gotówką, po uprzednim zapoznaniu się z zamówionym produktem. Płatność przy wyborze dostawy zakupionego produktu przez firmę kurierską następuje: przelewem bankowym (przedpłata) lub za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki) lub za pośrednictwem Podmiotu Realizującego Płatność.

8. Zgodnie z Art. 38. ust.9 i 13. Ustawy o Prawach Konsumenta - Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Firmy CSOP lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Firmę CSOP o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Składając, zamówienie lub rezerwację, o których mowa w pkt.1-4 powyżej Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia lub rezerwacji w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu oraz warunków zakupów w nim obowiązujących.

10. Sklep Internetowy informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o informacjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9–11, udzielając tychże informacji za pomocą trwałego nośnika przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta – umieszczając go zgodnie z punktem 12 niniejszego działu regulaminu, pod tym linkiem: 

11. Konsument wyraża zgodę, na udzielenie mu przez Sklep Internetowy informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta na trwałym nośniku za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą niniejszego regulaminu, to jest, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

12. W przypadku wyboru formy płatności jako karta płatnicza, Klient otrzymuje następujące opcje wyboru:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

 

§5 WYSYŁKA PRODUKTÓW

 

1. Paczki na terenie kraju są dostarczane przesyłką kurierska, realizowaną przez firmę DHL, DPD, UPS, Pocztę Polską lub InPost (czas ok. 1-3 dni roboczych). Produkt wysyłany jest w dniu złożenia zamówienia maksymalnie do godziny 13:00 lub w następnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Wysyłki realizowane przesyłkami listowymi lub paczkomatem posiadają czas dostarczenia 1-5 dni roboczych. Przy odbiorach osobistych w Siedzibie Firmy termin realizacji wynosi 1-2 dni roboczych. W przypadku formy płatności przelewem (przedpłata), produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym Firmy CSOP.

2. Koszt wysyłki zawsze jest podany przed akceptacją zamówienia i jest zależny od wybranej opcji przez Klienta.

3. Jeżeli zwrot dokonywany jest z powodu wady produktu lub nieprawidłowej realizacji zamówienia, koszty przesyłki pokrywa Firma CSOP. W takim wypadku sposób dokonania zwrotu oraz wybór przewoźnika następuje według ustaleń dokonanych z pracownikiem Firmy CSOP.

4. Koszt całkowity Produktu jest zawsze powiększony o koszty wysyłki (w zależności od wybranej formy) i jest podany przed akceptacją zamówienia. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane żadne dodatkowe koszty wysyłki - w takim przypadku złożenie zamówienia traktowane jest jako Rezerwacja produktów a zapłata następuje wyłącznie w Siedzibie Firmy gotówką lub wcześniejszym przelewem.

5. Wysokość opłaty za wysyłkę jest uzależniona: od ilości zamawianego produktu, jego wagi, podanych opcji dodatkowych, ubezpieczenia, rodzaju przewoźnika.

6. Opłata naliczana jest automatycznie i jest zawsze widoczna przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. W przypadku odbioru osobistego w Siedzibie Firmy zarezerwowanego Produktu należy wybrać odpowiednią opcję podczas składania zamówienia, w tym przypadku koszt wysyłki nie jest naliczany.

8. Firma CSOP nie dostarcza zakupionych produktów poza teren Rzeczpospolitej Polski.

9. Firma CSOP zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b) w sposób notoryczny składa zamówienia, a następnie anuluje je.

10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma CSOP, nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

11. W przypadku, gdy opakowanie paczki/przesyłki nosi ślady uszkodzenia należy w obecności kuriera/listonosza sporządzić protokół szkody, nie przyjmując i nie otwierając przesyłki.

12. W przypadku niedotarcia zamówionych Produktów, pomimo potwierdzenia przyjęcia zamówienia i informacji o wysyłce przez pracownika Sklepu Internetowego prosimy o niezwłoczny kontakt i poinformowanie nas o tym fakcie.

13. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

§6 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Konsument, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w tymże Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia: dla umowy, w wykonaniu której Firma CSOP wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Konsumenta, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w ww. 14 –dniowym terminie, na adres ul. Al. Jana Pawła II 43A lok.22A 01-001, Warszawa, lub na adres email sprzedaz (at) csop.pl.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Firmie CSOP oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Zwracany produkt należy odesłać wraz z kompletnym wyposażeniem, dokumentacją wydaną przy sprzedaży, kopią otrzymanego dowodu zakupu. Produkt nie może być uszkodzony, zaś to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust.1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Firmy CSOP lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Firmę CSOP do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Firma CSOP zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany Produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport.

8. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Sposób dokonania zwrotu oraz wybór przewoźnika następuje według wyboru Klienta.

9. Sklep Internetowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktów do Klienta. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Firma CSOP przyjął przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

12. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Firma CSOP nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Zwrot 14-dniowy nie dotyczy zakupów produktów dokonanych przez przedsiębiorcę – „firmę”. W rozumieniu przepisów polskiego prawa, firma (przedsiębiorca) nie jest Konsumentem, a przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, przewidującej możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni nie mają zastosowania. Z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących jednoosobowa działalność gospodarczą, którzy dokonają zakupów w Sklepie Internetowym, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

14. Produkt, który został zarezerwowany a następnie odebrany osobiście nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny, gdyż takim przypadku do sprzedaży i zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w Salonie Sprzedażowym, a nie na odległość. Opcja rezerwacji nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu KC. Zamówienie złożone z opcją odbioru osobistego, to zgłoszenie rezerwacji produktu i dostarczenia go do Salonu oraz jego przygotowanie dla Klienta, zgodnie z §4.pkt.1.b) niniejszego regulaminu. Klient ma możliwość pełnego zapoznania się z produktem, który zarezerwował przed jego zakupem i odbiorem. Ma również możliwość rezygnacji z zakupu bez jakichkolwiek opłat dodatkowych przed uiszczeniem zapłaty, bezpośrednio w Siedzibie Firmy. Zapłata następuje w takim przypadku gotówką lub kartą płatniczą w Salonie Sprzedażowym.

15. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; produktów, które zostały przerobione, zmodyfikowane na życzenie klienta; oprogramowania i innych nośników danych, których opakowanie zostało otwarte; oprogramowania dostarczonego drogą cyfrową.

16. W przypadku zwrotu, gdy na Produkt została wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta w formie elektronicznej na wskazany przez klienta adres email bądź na klienta życzenie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Skan podpisanej kopii Faktury Korekta klient powinien odesłać w na adres e-mail sprzedaz (at) csop.pl lub kopie faktury w formie papierowej na adres Firmy CSOP.

17. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku niemożności sprowadzenia danego produktu, braku na stanie magazynowym lub u dostawców. W szczególności wtedy gdy w skutek pomyłki w opisie lub cenie produktu wystąpiła niezgodność ze stanem faktycznym. W przypadku odmowy Klient otrzyma stosowną informację pocztą e-mail, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, a w razie wcześniejszej zapłaty ceny przez Klienta Firma CSOP zwróci całą otrzymaną od niego kwotę.

18. Firma CSOP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument akceptując niniejszy regulamin, zgadza się na zwrot wpłaconych przez niego kwot - za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez niego Konto co nie wiąże się z ponoszeniem przez niego żadnych kosztów.

19. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Firmę CSOP kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

20. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§7 WARUNKI REKLAMACJI/RĘKOJMIA

 

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

2. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony niniejszym zapisem, wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

3. Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży Produktów za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl.

4. Sklep Internetowy zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

5. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Firma CSOP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę CSOP albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Firmę CSOP usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę CSOP. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Firma CSOP jest obowiązana wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Firma CSOP może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Firma CSOP.

6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Firmy CSOP. Koszt dostarczenia pokrywa Firma CSOP.

7. Sklep Internetowy Firma CSOP odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

8. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego.

9. Sklep Internetowy, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

10. Warunkiem koniecznym, aby Firma CSOP rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Produktu lub Produktów wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do Firmy CSOP z opisem usterki. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać wypełniając i wysyłając specjalnie przygotowany formularz RMA. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Firmę CSOP wraz z przydzielonym numer identyfikacyjnym RMA.

11. Numer RMA (numer reklamacji) nadawany jest przez pracownika Firmy CSOP.

12. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Firmę CSOP Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

13. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

14. Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

15. Klient zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową).

16. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Firmę CSOP jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

17. Firma CSOP nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

18. Produkt uszkodzony nie posiadający fabrycznej gwarancji producenta zostanie wymieniony na inny w wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i po stwierdzeniu, iż uszkodzenie wynikło z przyczyn nie leżących po stronie Klienta.

 

§8 WARUNKI GWARANCJI

 

1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy posiadają gwarancję producenta, importera lub Firmy CSOP. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z Ustawy o Prawach Konsumenta.

2. W przypadku gdy Produkt posiada fabryczną gwarancję producenta - proces reklamacyjny jest realizowany przez producenta wg jego zasad reklamacji.

3. Nieuzasadniona reklamacja (sprzęt sprawny, usterka nie potwierdza się) może wiązać się z poniesieniem przez klienta stosownych opłat za transport oraz diagnostykę.

4. W przypadku odmowy wykonania naprawy płatnej urządzenie zostanie zwrócone do nadawcy nienaprawione. Jeżeli naprawa została zgłoszona już po upłynięciu terminu gwarancji na produkt, naliczone zostaną koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł brutto.

 

§9 DANE OSOBOWE

 

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę CSOP danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę CSOP danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez nią usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów zamówień w Sklepie Internetowym. Dane podane przy rejestracji służą wyłącznie do poprawnej identyfikacji zamawiającego, celem poprawnej wysyłki zakupionych Produktów.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez tylko Administratora CSOP ul. Konarskiego 18C biuro 2-18, 44-100 Gliwice.

3. Firma CSOP, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz w przypadku sytuacji, o której mowa w §10 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

5. Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz jego przetwarzanie do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

6. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Od 25 maja jest stosowane Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

1. Twoje dane służą nam do kontaktu związanego ze świadczeniem naszych usług oraz realizowaniem zamówień. Kontaktujemy się również w celach informacyjnych i marketingowych (np. newsletter). Twoje dane są nam niezbędne do analityki oraz w przypadku konieczności realizacji usług posprzedażowych (np. wsparcie techniczne, gwarancja).

2. DO JAKICH CELÓW SŁUŻĄ NAM TWOJE DANE?
- w celu wykonania umowy o świadczenie usług (tj. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z zamówieniem). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- w celu obsługi reklamacji i innych roszczeń (tj. gwarancji, rękojmi, zwrotów i innych roszczeń związanych z współpracy). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes CSOP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (historii zamówień, komunikacji z CSOP, płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.
- w celach analitycznych Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes CSOP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykorzystaniu analiz do wewnętrznego raportowania oraz do poprawy jakości świadczonych usług.
- w celu kierowania do Ciebie przez CSOP treści informacyjno - marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes CSOP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu zamówionych treści informacyjno – marketingowych w formie newsletterów, czyli wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną, zawierających informacje o aktualnych promocjach, ofertach, konkursach i wiadomościach z branży. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się wyłącznie jeśli wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie.

3. Twoje dane przechowujemy tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania powyższych celów lub do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twój sprzeciw nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres INFO@CSOP.PL

5. W związku z usługami, jakie świadczą dla CSOP podmioty zewnętrzne, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Te podmioty, to dostawcy usług, w tym usług informatycznych, operatorzy pocztowi, kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług doradczych i prawnych oraz inni podwykonawcy.

6. W każdym momencie możesz uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także możesz zażądać dostarczenia kopii Twoich danych, jakie posiadamy. Możesz zażądać poprawy swoich danych osobowych (zarówno w przypadku błędnych danych, jak i konieczności poprawy), usunięcia ich z naszego systemu (jeśli nie mamy podstaw do dalszego ich przetwarzania), lub ograniczenia przetwarzania. Możesz zażądać przekazania Twoich danych wybranemu przez siebie administratorowi. Zrobimy to w przypadku, jeśli będzie to technicznie możliwe zachowując wymagane standardy bezpieczeństwa.

 

§11 NEWSLETTER

 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym korzystając z aktualnie przygotowanej funkcji za to odpowiadającej. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Firmę CSOP w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie opcji wysyłki na swoim koncie w Sklepie CSOP.

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszystkie informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Firma CSOP dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma CSOP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera, telefonu czy tabletu mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w §6 ust. 1 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §6 niniejszego regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

6. Wszystkie nazwy Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie CSOP statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu Internetowego.

9. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

11. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem Internetowym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy CSOP.

12. Firma CSOP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę CSOP, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl